Vision / Visjon

To create sustainable growth and prosperity for communities around the world.

Skape bærekraftig vekst og velstand for lokalsamfunn verden rundt.


Mission / Misjon

To provide non-profit organizations with the tools, resources and inspiration to have a positive impact on their community.

Gi ideelle organisasjoner verktøy, ressurser og inspirasjon til å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnet.


Values / Våre verdier


Responsibility/Ansvar

Our work is our responsibility and we strive to do our best.

Vårt arbeid er vårt ansvar og vi streber etter å gjøre vårt beste.

Respect/Respekt

We value opinions, respect differences and treat everyone with dignity.

Vi verdsetter meninger, respekterer forskjeller og behandler alle med verdighet.

Team spirit/Lagånd

We work together across organizational boundaries and support each other to achieve our goals.

Vi jobber sammen på tvers av organisasjons grenser og støtter hverandre for å nå våre mål.

Simplicity/Enkelhet

We remove complexity, focus on essentials, and make life easy for our customers.

Vi fjerner kompleksitet, fokuserer på det vesentlige og gjør livet enkelt for kundene våre.

Continuous learning/Kontinuerlig læring

We strive to grow personally and professionally, leave our comfort zones, and learn from our experiences.

Vi streber etter å vokse personlig og profesjonelt, forlater komfortsonene våre og lærer av våre erfaringer.

Passion/Lidenskap

Passion drives us to excel at what we do and how we do it.

Lidenskap driver oss til å utmerke oss i det vi gjør og hvordan vi gjør det.